Forskningsstrategi for Odense Bys Museer for årene 2012 - 2016

Odense den 27. juni 2011

Revideret den 29. juni 2012, 18. september 2013 (efter udskilning af Kunst-enheden til Brandts-fusionen).

Odense Bys Museers forskningsstrategi

Forskningsstrategien for 2012-2016 har som overordnet mål at styrke opbygningen af et forskningsmiljø ved Odense Bys Museer, der modsvarer museets ansvarsområder og størrelse. Strategien skal hæve det faglige niveau ved at koncentrere indsatsen inden for få, definerede områder og medvirke til en yderligere systematisering af museets forsk-ning. Målet er at kunne varetage forskningsopgaver af en passende kvalitet og volumen i samspil med de øvrige institutioner på området, herunder hovedmuseerne og Kultur-styrelsen samt de væsentligste eksterne aktører i form af universiteterne og Statens Arkiver samt relevante udenlandske samarbejdspartnere. Strategien skal skabe et øget fokus, som i samspil med de nævnte parter skal søge at åbne mulighed for øgede forskningsbevillinger, både i form af nationale midler og midler fra EU.

Forskningsstrategien skal indenfor Odense Bys Museers rammer fremme en fokuseret indsats på de nedenfor beskrevne områder. Med forskningsstrategien for 2012-2016 lægges dermed også rammerne for de projekter, som vil nyde fremme i denne periode. Strategien søger desuden at skabe et øget samarbejde og faglig udveksling mellem mu-seets forskende medarbejdere.

Forskningsstrategien er et redskab til langsigtet udvikling og forøgelse af forskningen og forskningskvaliteten ved Odense Bys Museer. Strategien skal opfattes som dyna-misk og som en del af en løbende proces og vil være under udvikling i samspil med de projekter, der opstår i perioden.

Odense Bys Museers fagområder

Odense Bys Museer dækker fagområderne arkæologi og historie, mediehistorie, H.C. Andersen og Carl Nielsen. Museet råder over videnskabeligt uddannede og forskende medarbejdere i alle faglige enheder og har en ambition om at bidrage med væsentlig forskning på alle disse fagområder. Nærværende forskningsstrategi omhandler primært områderne arkæologi og historie, der er samlet organisatorisk afdelingen Kulturarv. Der vil senere blive udarbejdet forskningsplaner for museets øvrige faglige ansvarsom-råder. En række overordnede forhold beskrevet i forskningsstrategien vil dog også være gældende for forskning indenfor disse fagområder, især mht. ph.d-forløb, publi-cering og formidling af forskning.

Hidtidig forskning ved Odense Bys Museer

I et længere perspektiv har museets medarbejdere udført forskning på en bred vifte af områder. Der tegner sig nogle tendenser over tiden, som både afspejler museernes arbejde med de fysiske levn og strukturer og de enkelte medarbejderes interesseområ-der. Odense Bys Museer har gennem årtier både inden for arkæologi og historie arbej-det med bebyggelses- og bygningshistorie i bred forstand. Gennem de seneste år har indsatsen været koncentreret om bebyggelseshistorie, bygningshistorie, industrikultur, migrationshistorie samt grav- og skattefund. Der er desuden udført forskningsprojek-ter på både H.C. Andersen- og Carl Nielsen-området. Forskningen er publiceret i en række sammenhænge, der spænder fra mindre artikler til omfattende monografier. En ret betydelig del er publiceret på eget forlag ud fra den betragtning, at det var økono-misk rationelt og desuden en god måde at præsentere museets virke på.

Udvikling af forskningen ved Odense Bys Museer

I marts 2009 præsenterede Kulturministeriet rapporten Forskningsstrategi for Kulturmini-steriets område. Rapporten rummede en række anbefalinger, væsentligst præciseringen af, at museerne bør rette sig efter et alment forskningsbegreb. Det blev desuden anbefalet at udvikle en forskningsstrategi, der forholder sig til organisering og finansiering af forskningen, kvaliteten af denne og prioriterer faglige emneområder.

Odense Bys Museer anerkender de anbefalinger, som kom til udtryk i Kulturministeri-ets rapport. Det nationale ambitionsniveau for museernes forskning er et væsentligt sigtepunkt for museet. Museet ønsker at fremme et åbent forskningsmiljø med kontak-ter til relevante institutioner i ind- og udland samt til universiteter og sektorforsknings-institutioner og ser det som en faglig udfordring at bringe fagområderne arkæologi og historie sammen i en fælles forskningsstrategi, således som det også afspejles i den or-ganisatoriske samling af disse fagområder i afdelingen Kulturarv.

Museet ønsker at systematisere den arkæologiske og historiske forskning i et samlet forskningsprogram, der relaterer sig til samfundsrelevante forskningstemaer og lægger vægt på museernes særlige muligheder for at skabe historisk perspektiv på den aktuelle samfundsudvikling. På en lang række felter gælder, at analyser af historiske sammen-hænge er forudsætninger for at forstå og udvikle nutidige samfundsområder. I takt med, at der udarbejdes andre for Odense Bys Museer relevante nationale forsknings-strategier, foretages der en tilpasning af museets egen forskningsstrategi med henblik på at indgå i samarbejde med disse. FORSK 2015 er et eksempel på et katalog over projekter, som nærværende strategi forholder sig til.

Overordnet beskrivelse af udvalgte forskningstemaer (forskningsprogram)

I overordnet perspektiv forskes der indenfor museets ansvarsområder i et kronologisk forløb fra oldtiden til i dag med vægt på fynske og danske emner og med et ønske om at sætte disse i perspektiv i forhold til det moderne samfund, gerne med et internatio-nalt komparativt udblik.

Museet har en lang tradition for at arbejde med landskaber under påvirkning af menne-sker. Det strategiske forskningsområde for museet i den kommende 5-års periode tager afsæt heri og i en række aktuelle forskningsområder, der ser på samspillet mellem men-neske og landskab. Som en central del indgår, i hvilket omfang og hvordan samspillet mellem personer og steder har haft betydning for det liv, der har været levet og for den identitet, der er opstået. I forlængelse heraf fokuseres på de historiske forhold, der udgør underliggende vilkår og forudsætninger for nutidens samfund.

Museet ønsker at fokusere forskningen på stedets betydning i samspillet mellem menneske og landskab. Landskabet - herunder det urbane - udgør rammer og vilkår for menneskers aktiviteter og identitet, men mennesker har på samme tid formet og påvirket landska-bet gennem dagligt liv, produktion og udvinding, ideologier og planlægning. Dermed rummer forskningsfeltet både studier af det fysiske landskab og menneskelig aktivitet i landskabet samt mentalitetshistoriske aspekter af samspillet mellem menneske og sted.

For museet betyder fokus på stedets betydning i samspillet mellem menneske og land-skab, at en række aktuelle og relevante temaer kan belyses. Mødet med andre kulturer har sted og identitet som nøgleelementer. Det samme gælder for byrummets udvikling og den moderne urbanitet, sammenhængskraften i det danske samfund og den kultu-relle mangfoldighed samt påvirkningen mellem Danmark og andre områder. Påvirk-ningen af og samspillet med andre kulturer var gennem hele forhistorien nærværende og giver et væsentligt perspektiv på aktuelle emner som integration og globalisering. Det åbne lands bebyggelse og bondekulturen, som udviklede sig kolossalt i perioden 1800-1950, afvikles nu i tilsvarende højt tempo til den mest marginaliserede rolle siden oldtiden, mens der sker en koncentration i de større byer, som også påvirker de æld-gamle, men mindre købstæder. Det er en i historisk perspektiv meget væsentligt udvik-ling, som vil kunne behandles indenfor den beskrevne emnemæssige ramme for forskningen.

Disse emner kan i forskelligt omfang belyses af forskningen på det arkæologiske og historiske område og ligger i forlængelse af museets arbejde og kompetencer. Samtidig forholder det overordnede tema sig til den internationalt aktuelle forskning i rum - space and place - samt væsentlige nationale strategiske forskningsområder i Forsk 2015. Forskningsfelter som Kulturforståelse under globaliseringen, Livsforløb i forandring og Bedre livsrum udgør emner, der kan belyses og perspektiveres via museets forskning i stedets betydning og samspillet mellem menneske og landskab.

Dermed retter forskningen sig mod at bidrage til samfundsudviklingen på en række områder i form af forståelse af kulturel dynamik, kulturmøder og identitetsopfattelse, integration, udviklingen af den moderne by og afviklingsprocessen i udkantsområder-ne. Et historisk perspektiv er en nødvendighed og et vigtigt redskab i arbejdet med mange udfordringer og udviklingsområder i nutidens Danmark. Der henvises i øvrigt til Odense Bys Museers notat vedrørende forskningsprogrammets relevans og mulige tilgange.

Forskningen ved Odense Bys Museer inden for afdelingen Kulturarv (arkæologi og historie) skal i perioden 2012-2016 placere sig indenfor dette forskningsprogram og skal perspektiveres i forhold hertil.

Ph.d.-projekter og post.doc.-projekter

Et fagligt personale med kvalifikationer på ph.d. niveau er i stigende grad en nødven-dighed for at kunne deltage i væsentlige forskningsprojekter og for at kunne tiltrække midler til forskningen. Som led i at fremme og kvalificere forskningen på museet øn-sker Odense Bys Museer som en del af forskningsstrategien at støtte ph.d.-projekter inden for museets faglige enheder. Medarbejdere med ønske om og potentiale til at kvalificere sig til forskerniveau ved at gennemgå et ph.d.-forløb skal så vidt muligt gi-ves mulighed herfor. Museet ønsker aktivt at fremme ph.d.-projekter og har som målsætning, at der altid i gennemsnit er én medarbejder i ph.d.-forløb. Museet ønsker at personale, der udfører forskning, løbende kan udvikle og kvalificere sig og vil derfor ligeledes fremme post.doc.-projekter på de ovenfor beskrevne forskningsområder.

Nedsættelse af forskningsudvalg for Odense Bys Museer

Med henblik på løbende at følge op på og udvikle forskningsstrategien samt at medvir-ke til, at strategien udmøntes i konkrete projekter nedsættes et forskningsudvalg for perioden 2012-16. Det er udvalgets opgave løbende at diskutere og medvirke til fast-holdelse af strategiens hovedmål i perioden samt at rådgive i forbindelse med projekter og disses finansiering og forhold til andre relevante samarbejdspartnere. Forskningsud-valget arbejder desuden med udvikling af en plan for tiltrækning af midler og for tvær-institutionelle samarbejder i og udenfor museumsverdenen. Ved iværksættelse af forskningsprojekter ved Odense Bys Museer indgår udvalget aktivt i at sikre kvaliteten af det pågældende projekt.

Udvalgets interne medlemmer mødes fire gange årligt samt ad hoc efter behov. De eksterne medlemmer deltager i ét til to årlige møder efter behov. Udvalgets eksterne medlemmer informeres løbende om projekter og forhold af relevans for udvalgets arbejde. Møder indkaldes af udvalgets formand, og der føres referat. Udvalget består af følgende:

 • Jens Toftgaard (Kulturarv, historiker, ph.d., formand)
 • Mogens Bo Henriksen (Kulturarv, arkæolog)
 • Lise Gerda Knudsen (Formidling og Satsninger, historiker)
 • Mads Runge (Kulturarv, arkæolog)
 • Camilla Schjerning (Kulturarv, historiker, ph.d.)
 • Lektor, lic. phil. Per Grau Møller (Institut for Historie, Syddansk Universitet)
 • Konsulent, ph.d. Anne Nørgård Jørgensen (Kulturstyrelsen)
 • Lektor, ph.d. Peter Simonsen(Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Univer-sitet)

Individuelle forskningsprojekter inden for H.C. Andersen og Carl Nielsen

I den aktuelle periode arbejder H.C. Andersen- og Carl Nielsen-enheden med udvik-ling og gennemførelse af individuelle forskningsprojekter. Flere projekter er under ud-vikling og vil blive realiseret i løbet af planperioden. Udvikling af projekter på H.C. Andersen- og Carl Nielsen-området udvikles projekterne i nært samspil med Syddansk Universitet og i relation til MASKOT-projektet (samarbejdsprojekt mellem Syddansk Universitet, Landsarkivet for Fyn, Stadsarkivet i Odense og Odense Bys Museer). Forskningsudvalget er efter behov rådgivende mht. de generelle forventninger til an-søgninger, faglig kvalitet, publiceringsniveau og formidling, som gælder for forskning ved Odense Bys Museer.

Publicering

Publicering af forskningsresultater skal foregå i danske eller internationalt anerkendte tidsskrifter, antologier eller i form af monografier. Som hovedregel bør publicering finde sted i fagfællebedømte medier, der lever op til kravene til peer-review, dvs. ano-nym fagfællebedømmelse, jf. nedenstående afsnit om forskningsindikatorer. For mo-nografier gælder, at disse som hovedregel publiceres på eksterne forlag.

Den årlige publiceringsfrekvens afhænger bl.a. af de vilkår, Odense Bys Museer tilby-der de medarbejdere, der forsker. Under den første strategiperiode opstilles kun krav til forskningsmæssig volumen og kvalitet på afdelingsniveau. Der kan eventuelt senere opstilles publiceringsforventninger til den enkelte medarbejder i sammenhæng med den forskningstid, der stilles til rådighed for den pågældende.

Odense Bys Museer har gennem årene publicereret en lang række monografier og ar-tikler. Publiceringsfrekvensen for arkæologi har over de seneste tre år været ca. 15 ar-tikler årligt, for histories vedkommende ca. 10 artikler årligt. Begge fagområder har hver årligt publiceret én til to monografier. Karakteren af disse har spændt fra mere formidlingsprægede udgivelser til egentlige videnskabelige publikationer. Den hidtidige mere blandede publicering forventes fastholdt, mens der med hensyn til egentlig forskning opstilles præcise krav. Ved forskning forstås her arbejder med en klar pro-blemstilling på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag, som frembringer ny vi-den eller repræsenterer nye tilgange til området.

I den 5-årige periode 2012-2016 forventes det, at afdelingen Kulturarv (arkæologi og historie) samlet publicerer eller deltager i følgende

 • mindst 10 dansksprogede, fagfællebedømte artikler i eksterne, anerkendte tids-skrifter (ikke egen årbog el. lign.).
 • mindst 5 fagfællebedømte artikler i anerkendte udenlandske tidsskrifter.
 • mindst to monografier (en monografi ækvivaleres eventuelt af en ph.d.-afhandling)
 • redigerer eller er initiativtager til mindst én fagfællebedømt antologi

Museet ønsker desuden at støtte medarbejderes deltagelse i redaktionen af videnskabe-lige tidsskrifter samt deres medvirken som fagfællebedømmere for videnskabelige tids-skrifter. Der tilstræbes en nogenlunde ligelig fordeling af publiceringsaktiviteterne på de to fagområder arkæologi og historie. Målingen af publiceringsomfang foretages ud fra en vurdering af, om manuskripter er antaget til publicering, ikke om de aktuelt er publiceret.

Bibliometri og andre forskningsindikatorer

Odense Bys Museer ønsker at styrke anvendelsen af fagfællebedømmelse og ønsker så vidt muligt at benytte alment anerkendte tidsskrifter og publiceringskanaler på de re-spektive fagområder samt at benytte principper for videnskabelig publiceringspraksis som beskrevet i Samlet notat om den biliometriske forskningsindikator (Forsknings- og Inno-vationsstyrelsen 2009).

Forskningsudvalget vil løbende vurdere udviklingen på området, herunder anvendelsen af ranking af tidsskrifter og regler for tildeling af point. I den nuværende situation vurderes det ikke realistisk at opstille entydige krav til publicering i henhold til de biblio-metriske indikatorer og rankede tidsskrifter inden for humaniora. Museet vil i stedet løbende tilpasse forskningspubliceringen til de gældende krav, som er dynamiske og i museumsverdenen defineres i dialog med Kulturstyrelsen og universiteterne samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Udvalget udarbejder en liste over relevante tids-skrifter inden for fagområderne arkæologi og historie i relation til det skitserede forsk-ningsprogram. Listen er vejledende og rummer både tidsskifter optaget på den gælden-de danske autoritetsliste og eventuelt tidsskrifter, der repræsenterer god publicerings-praksis. Listen revideres løbende.

Forskningsformidling

Forskningsresultater fra Odense Bys Museer skal offentliggøres og være alment tilgæn-gelige. De videnskabelige publiceringskrav er behandlet ovenfor. Det er i dag et krav, at forskningsresultater formidles til et bredere publikum end alene fagfæller. Ved be-skrivelse af forskningsprojekter, som Odense Bys Museer deltager i, og ved ansøgning om midler i forbindelse med større projekter, skal en plan for formidling af forsknin-gen indgå i projektbeskrivelsen. Formidlingen kan ske via de anerkendte kanaler, der benyttes af universitetsverdenen i form af f.eks. i det omfang det er muligt forsknings-databasen.dk og videnskab.dk (overvejende naturvidenskab og samfundsvidenskab), men museets forskning bør også formidles i museumsrelevante medier - f.eks. Histo-risk Atlas, Fynske Minder, Folkeuniversitet, foredrag, seminarer og andre aktiviteter integreret med museets øvrige arbejdsfelter, dvs. byvandringer, udstillinger, blogs, kro-nikker, avisartikler og lignende.

Årlig afrapportering

Forskningsudvalget afrapporterer for hvert kalenderår i perioden til brug for museets årsberetning. Afrapporteringen indeholder kortfattet redegørelse for museets aktuelle strategi på et overordnet niveau og for igangværende projekter inden for strategiens område. Desuden redegøres kort for andre sider af udvalgets arbejde.

Evaluering

Det er første gang, Odense Bys Museer udarbejder en egentlig forskningsstrategi og nedsætter et forskningsudvalg. Der har tidligere været tiltag til forskningsmæssige sats-ningsområder, men med udarbejdelsen af en forskningsstrategi, der udstikker rammer-ne for aktiviteter i en 5-årig periode, er det hensigten at øge fokus på museets kerne-områder og forskningsindsatsen på netop disse felter og at fremme og støtte initiativer, der retter sig herimod.

Der gennemføres en intern midtvejsevaluering i 2014. Efter afslutningen af den 5-årige periode ultimo 2016 gennemføres der en evaluering af den første forskningsstrategis virkninger. Evalueringen gennemføres af udvalget, der i rapportform afvejer strategiens virkninger på den gennemførte forskning. En del af effekten af en samlet 5-årig forsk-ningsstrategi vil dog først være målbar i et længere perspektiv. Evalueringen danner grundlag for udarbejdelsen af en ny forskningsstrategi for den følgende periode 2017-2021.

Strategien er sendt til orientering/udtalelse ved Syddansk Universitet, Kultursstyrelsen, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Statens Arkiver samt Museum Sønderjylland.

Download som pdf:
forskningsstrategien for perioden 2012-16
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer