Urbaniseringens Møder og Mennesker - Migration, identitet og byudvikling i det middelalderlige og tidligt moderne Skandinavien i et arkæologisk perspektiv

Projektet, som er støttet af Velux Fonden, er et fireårigt forsknings- og formidlingsprojekt og udvikles i samarbejde mellem Københavns Museum, Odense Bys Museer, Nya Lödoseprojektet i Göteborg (herunder Statens Historiska Museer, Bohusläns Museum og Göteborgs Stadsmuseum) og Center for Urban Networks ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. For Odense Bys Museers del varetages projektledelsen af forskningscenterleder Mads Runge, mens det største konkrete bidrag er en ph.d.-afhandling, som udarbejdes af ph.d.-stipendiat Kirstine Haase.

 

Projektet undersøger etableringen og udviklingen af byerne i Skandinavien i perioden 1000-1700 ved hjælp af det omfattende materiale, som er bragt til veje gennem tre store byarkæologiske projekter i Odense, København og Nya Lödöse. Undersøgelserne giver mulighed for kontekstualiserede analyser af den middelalderlige og tidligt moderne urbaniseringsproces i en helt ny skala. Projektet interesserer sig særligt for sammenhænge mellem urbanisering, migration og dannelse af urbane identiteter, således som de kommer til udtryk gennem den materielle kultur. Integreret i projektet er dels en omfattende forskning i urbaniseringsprocessernes materialitet og de netværk, som kan aflæses i fundmaterialet. Dels udviklingen af en mobil formidlingsplatform, der anvendes til stedsspecifik formidling, læringsforløb og borgerinddragelse i løbet af projektet.

Hovedspørgsmål

Projektets forskningsdel er struktureret ud fra fire hovedspørgsmål:

a) Hvordan kan urbaniseringen spores i den materielle kultur i de tre byer?

b) Er det muligt at spore fremvæksten af urbane identiteter og livsformer i materialet fra udgravningerne?

c) Hvordan bliver byen som mødested synlig i det arkæologiske materiale?

d) Hvordan har migrationen og befolkningen af byerne bidraget til at forme de urbane identiteter som skabtes?

Fakta om bevillingen:

Projektet løber fra 1.1 2016 til 31.12 2019

Bevillingen er med til at finansiere følgende delprodukter:

  • 2 ph.d-projekter ved Centre for Urban Networks og henholdsvis Københavns Museum og Odense Bys Museer
  • Projekstyring og netværksmøder
  • To internationale seminarer med fokus på projektets tematikker
  • Fire fagfællebedømte artikler udarbejdet af i et tværgående samarbejde mellem projektets parter.
  • Populær formidling af projektets resultater via videnskab.dk
  • Fælles undervisningsmateriale og -forløb
  • Udvikling af et mobilt museumskoncept med stedsspecifikke, digitale og genstandsbårne formidlingselementer.
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer