Museets historie

Danmarks Mediemuseum

Af museumsdirektør Ervin Nielsen og museumsinspektør Flemming Steen Nielsen

I et af Odenses mest kendte og markante bygningskomplekser, Brandts Klædefabrik, er Danmarks Mediemuseum indrettet sammen med Museet for Fotokunst og Kunsthallen Brandts. Fra en start som et smalt specialmuseum for de grafiske fags historie er museet i dag blevet et bredt kulturhistorisk museum for de skrevne, trykte, elektroniske og digitale medier.

Museumsprojektet
I 1924 anbefalede formanden for Odense Amts Bogtrykkerforening i Bogtrykkerbladet, »at de mange grafiske Antikviteter i Danmark, og da i Særdeleshed i og ved Odense, samledes i et grafisk Museum, som burde ligge i Fyns Hovedstad, da denne havde været det paaviselige Arnested for det første Bogtryk i Danmark, fremstillet af Johan Snell«. Men der kom til at gå 55 år, inden ideen blev omsat i praksis.

Inden da - i 1960'erne - var Dansk Typograf-Forbund, Københavns Bogtrykkerforening og Bogbinderlauget i Danmark begyndt at indsamle museumsgenstande, dog uafhængigt af hinanden. Målet var at oprette et bogtrykmuseum i København. Projekterne strandede på manglende økonomisk opbakning.

I stedet blev Odense igen udgangspunkt for museumsprojektet, idet Odense Bogtrykkerforenings formand ved jubilæet i 1974, udtalte sig på linie med foreningens formand 50 år tidligere. Formanden var bogtrykker Hans Otto Poulsen, der blev museets formand fra dets start i 1981 til 2003.

Fra projekt til realitet
Med opbakning fra den lokale afdeling for Forening for Boghaandværk, Dansk Typograf-Forbunds Odense afdeling og Odense Bys Museer stiftedes i efteråret 1979 »Komiteen til oprettelse af et Dansk Bogtrykmuseum i Odense«. Kort tid senere udvidedes kredsen til også at omfatte repræsentanter for Nationalmuseet, Det kongelige Bibliotek, Dansk Litografisk Forbund, Dansk Bogbinder- og Kartonnage-arbejderforbund, Bogbinderlauget i Danmark, Reprolauget i Danmark, Københavns Bogtrykkerforening, Mediehøjskolen ( tidligere Den grafiske Højskole) og Odense Kommune.

Ret hurtig blev deltagerne klar over, at et museum for bogtryk var for snævert, hvorfor den selvejende institution, der oprettedes den 21. august 1981, i stedet kom til at hedde Danmarks Grafiske Museum. Hermed signaleredes, at også hele reproområdet, det litografiske område og bogbinding skulle være en del af museets arbejds- og ansvarsområde.

Men allerede inden da, den 1. februar 1981, var cand.mag. Ervin Nielsen blevet ansat som museets inspektør, og opbygningen af museet kunne begynde.

Begyndelsen på Brandts
Et af de mest påtrængende problemer var økonomien og hjemstedet for det nye museum. Økonomien blev sikret ved tilskud fra Odense Kommune, staten, organisationer og diverse fonde. Lokalerne blev sikret, da Odense Kommune netop på dette tidspunkt havde besluttet at redde Brandts Klædefabrik og indrette den til en »kulturfabrik«. Der var derfor ledige lokaler, og museet flyttede som den første institution ind på fabrikken i foråret 1984 og kunne åbne udstillingerne den 26. oktober 1984.

Dansk Pressemuseum og Arkiv
Da man under Anden Verdenskrig tog de første skridt til skabelsen af Danmarks Journalisthøjskole blev det også overvejet at knytte et pressemuseum til den nye institution.

Men det blev en gruppe københavnske journalister, der tog initiativet og i 1954 stiftede en forening, der skulle oprette og drive et dansk pressemuseum med et dertil hørende historisk arkiv. Foreningen købte en villa på Frederiksberg, og indrettede i vinteren 1954-55 museets første udstillinger i stueetagens tre rum.

Snart måtte bestyrelsen dog tage stilling til at flytte museet - både af pladsmæssige og økonomiske årsager - og her kom et tilbud fra Aarhuus Stiftstidende meget belejligt.

Dagbladet tilbød, at museet kunne overtage chefredaktør Louis Schmidts villa på Strandvejen i Århus, Villa Tertia, og her flyttede museet ind i 1958.

Som daglig leder udnævntes cand.mag. Niels Thomsen, der den 24. august 1960 kunne byde velkommen i et nyindrettet dansk pressemuseum.

I 1974 måtte museet atter flytte. Denne gang til den nybyggede journalisthøjskole i Århus, hvor det blev indrettet i en helt moderne bygning. Museet blev dog aldrig som tanken var brugt i undervisningen, og i 1989 lukkede det af økonomiske årsager.

Samlingerne blev fordelt mellem Det kongelige Bibliotek, Rigsarkivet, Erhvervsarkivet og Danmarks Grafiske Museum i Odense, der hentede størstedelen af materialet. I alt blev ca. 15 tons materiale kørt til Odense.

To museer i et
De to museer blev slået sammen, og det nye museum kom til at hedde Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum. Ved samme lejlighed udvidede det sin bestyrelse til 19 medlemmer, udpeget af diverse grafiske og pressefaglige organisationer, ovennævnte offentlige institutioner, Odense Kommune og Odense Universitet. Desuden ændredes museets formålsparagraf til også at omfatte dansk pressehistorie. Museets bestyrelse valgte at tolke den sidste, nye passus således, at museet kun skulle have den trykte presse som nyt arbejds- og ansvarsområde.

Med flytningen af pressemuseet til Odense blev der bevilget penge fra Odense Kommune til at ansætte endnu en museumsinspektør. Der blev sikret mere magasinplads, men der blev ikke mere plads til udstillinger. Det vil sige, at den grafiske udstilling, der hidtil havde kunnet brede sig over to lokaler, nu måtte indskrænkes for at give plads til en pressehistorisk udstilling.

Museets samlinger er siden starten i henholdsvis 1954 og 1981 vokset meget betydeligt. I dag er der ca. 120.000 museumsgenstande, fordelt på udstillinger og 4 magasiner. Det er blevet det største og eneste af sin art - i hvert fald i Nordeuropa. I 1990 blev det statsanerkendt og dermed omfattet af museumsloven.

Udvidelse og nyt navn
Meget hurtigt efter sammenlægningen af de to museer blev svaghederne ved den nye konstruktion benbare. For det første pladsproblemet - både med hensyn til magasinerne og den permanente udstilling. Allerede i 1991 begyndte museet derfor at undersøge mulighederne for at få bedre udstillingsplads. Dette arbejde er foreløbigt mundet ud i den nu afsluttede om- og tilbygning til Brandts Klædefabrik, der har givet museet ca. 600 m2. mere plads.

Et andet problem var definitionen af arbejds- og ansvarsområdet. Som samtidshistorisk museum skulle museet dokumentere og indsamle materiale også om den nyeste udvikling inden for den grafiske branche og den danske presse. Da udviklingen i stadigt stigende omfang går i retning af, at de trykte og de elektroniske medier glider sammen og påvirker hinanden, har museet også måtte ændre arbejdsområde. Udvidelsen blev officiel i oktober 2000, da Statens Museumsnævn godkendte, at museet fremover også skulle dække de elektroniske medier og deres historie i Danmark.

I oktober 2003 godkendte Odense Kommune museets nye vedtægter og det nye navn: Danmarks Mediemuseum.

Nyt museum, nye udstillinger
I 2001 udarbejdede museet en projektbeskrivelse for helt nye basisudstillinger og aktiviteter.

Den blev grundlaget for skabelsen af et nutidigt, kulturhistorisk samtidsmuseum med fokus på de trykte, elektroniske og digitale medier. Udstillingerne skal i et moderne udstillingssprog og med brug af den nyeste formidlingsteknologi fortælle om medierne, deres historie og betydning i samfundsudviklingen. Udstillingerne bliver bygget op, så historien fortælles med udgangspunkt i nutidens mediebillede og bagud i tid.

Mens de tidligere udstillinger overvejende fokuserede på fremstillingsteknikken, bliver medieprodukterne og deres betydning højt prioriteret i de nye. Men der skal bestemt også fortsat være liv i udstillingerne i form af arbejdende værksteder, hvor gamle fagfolk viser deres færdigheder i sætteriet, trykkerierne og bogbinderiet. Og der er kommet og kommer nye værksteder til, hvor moderne medieproduktion kan demonstreres for publikum. Som et spændende og populært nyt tiltag rummer udstillingerne nu et arbejdende tv-værksted, hvor grupper af unge under uddannelse om formiddagen kan prøve kræfter med at sammensætte og producere en tv-nyhedsudsendelse.

Den lange vej
Projektbeskrivelsen udløste et tilsagn fra Egmont Fonden om et stort bidrag til realiseringen af det nye museum. Siden har vi arbejdet støt på at få andre bidragydere til at hjælpe os med at nå de ca. 20 mio. kr., der skal til for at kunne realisere projektet. Det har taget sin tid, og der mangler stadig knap 3 mio. kr., men vi er tæt på målet.

Den 1. december 2006 blev første afsnit af de nye basisudstillinger åbnet. Afsnittet har overskriften »Massemediernes gennembrud 1850-1920«. At det netop blev historien om industriens og masseproduktionens barndom, der åbnedes som det første, skyldes ikke mindst, at 2007 er udnævnt til Industrikulturens År.

Indenfor den kronologiske ramme kan publikum fordybe sig i en række temaer og historier om virksomheder og brancher. Det er temaer som 'presse og demokrati', 'mediernes kvindebillede', 'masseproduceret litteratur' m.fl., og der fortælles bl.a. om de store medieproducenter Aller og Egmont og om papirindustrien, der producerede det grundlæggende materiale til medieproducenterne.

Det næste afsnit om perioden 1920-2007 planlægges til åbning i 2008. Her vil det ikke mindst blive historien om radio, fjernsyn og fra 1990 også de digitale medier og deres betydning, der bliver sat fokus på.

Udover basisudstillingerne vil Danmarks Mediemuseum i fuldt udbygget form også kunne tilbyde publikums-aktiviteter i form af spil og elektronisk adgang til dele af museets store samlinger samt medie-specialbibliotek og arkivalier i et 'videns- og aktivitetscenter'. Endvidere vises ca. tre større særudstillinger årligt.

Tættere samarbejde
I 2005 blev udvidelsen af Brandts Klædefabrik indviet. Administrationerne for de tre institutioner - Kunsthallen, Museet for Fotokunst og Danmarks Mediemuseum - er flyttet sammen i den ene af to nye tilbygninger, og der er iværksat samarbejde på en lang række områder. Det skal tilsammen skabe bedre faciliteter og sammenhæng i huset for gæsterne på 'Brandts', som vi nu kalder os slet og ret.

Med det tættere samarbejde, som også omfatter udstillinger og arrangementer, kan Brandts i dag tilbyde gæsterne unikke kultur- og kunstoplevelser.


 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer