Første spadestik - i urørt jord under det middelalderlige Møntestræde

24. marts 2011

Mandag den 21. marts tager rådmand Jan Boye det første spadestik til Møntergår-dens nye udstillingsbygning i jomfruelig jord under rester af det middelalderlige Møn-testræde, der løftes op umiddelbart inden til bevaring for eftertiden.

1. spadestik-arrangement den 21. marts kl. 11.00
Møntestrædes middelalderlige belægning, der kan dateres til 1300-1400-tallet var et af de fund, der blev gjort under de arkæologiske undersøgelser, som Odense Bys Museer i lighed med andre bygher-rer har skullet gennemføre inden byggeriet af den nye udstillingsbygning kunne sættes i gang. I for-bindelse med 1. spadestik-arrangementet den 21. marts løftes et stykke af denne belægning op, regi-streres og bevares i Odense Bys Museers samling til brug for fremtidig forskning og udstilling.

På den måde markeres afslutningen af de arkæologiske undersøgelser, mens rådmandens 1. spade-stik markerer, at visionen om at skabe et samlet historisk museum, der skal dække byens og øens historie fra de ældste tider til i dag nu bliver til konkret handling.

Den nye udstillingsbygning – en delikat balancegang
Museet er gået til opgaven med stor ydmyghed i forhold til den udfordring det er at bygge ind i sam-menhæng, der omfatter adskillige fredede og bevaringsværdige bygninger fra 1500- tallet og frem til 1900-tallet. Opgaven har været at etablere tidssvarende udstillings- og publikumsfaciliteter i en byg-ning, der på en gang udtrykker vor tid på samme måde som områdets øvrige bygninger udtrykker de-res tid - og samtidig tilpasser og føjer sig ind i den eksisterende bebyggelse. En delikat balancegang, som blandt andet en afholdt arkitektkonkurrence har skullet belyse. Heldigvis var der blandt de 10 konkurrenceforslag flere gode bud på dette og museet er særdeles tilfredse med det projekt som arki-tekterne Maali & Lalanda A/S har skabt og som nu er parat til at blive bygget.

Det nuværende og meget velbevarede Møntestræde vil atter forbinde Overgade med Sortebrødre Stræde, som det gjorde i middelalderen og helt frem til midten af sidste århundrede. Byen heles og der genskabes en naturlig vej i byen gennem museumsområdet med Møntestræde som museets pulsåre, der på en gang giver adgang til den nye udstillingsbygning og til Møntergårdens mange fine gårdrum.

Selve udstillingsbygningen placeres som en kompakt struktur samlet i to kerner omkring Møntestræde med facader mod Hans Mules Gade og Sortebrødre Stræde.

Inspireret af byens oprindelige matrikelstruktur er den relativt store udstillingsbygning nedbrudt i ”et ensemble af langhuse”, der i størrelse kan genkendes i Møntergårdens øvrige bygninger. På tilsva-rende vis har arkitekterne med indlevelse i de eksisterende bygningers konstruktioner og materialer projekteret et konstruktivt system, der både giver de nye bygninger karakter og identitet og får dem til naturligt at høre til på stedet.

Bygningerne kommer til at rumme et modtagelsesområde med information, billetsalg, introduktionsud-stilling, udstilling af aktuelle historiske genstande og arkæologiske fund og publikumsfaciliteter. Et stort udstillingsområde, hvor en permanent udstilling om byens og regionens historie fra istiden til i dag etableres samt multisale, der fleksibelt kan anvendes til særudstillinger, konferencer og møder.

Yderligere oplysninger:   
Museumschef Torben Grøngaard Jeppesen, tlf. 20 90 13 10, tgj@odense.dk  - Politisk forankring, fi-nansiering
Formidlingschef Asger Halling Lorentzen, tlf. 20 90 13 23, ahl@odense.dk  - Udstillinger, formidling
Projektleder Vagn Nielsen, Odense Kommune, tlf. 29 42 90 02, vni@odense.dk - Byggeriets fakta, en-trepriser, økonomi, tidsplan
Arkitekt Jan Bo Jensen, Odense Bys Museer, 24 84 59 76, jbje@odense.dk - Arkitektur og funktioner

Fakta

Den ny udstillingsbygning til Møntergården
• bliver ramme om en ny permanent udstilling om regionen og Odense fra istid til i dag
• skal fungere som ankomstområde for hele Møntergården med information, billetsalg, en intro-duktionsudstilling til museumsverdenen, udstilling af aktuelle genstande og fund, opholdsarea-ler og butik
• rummer multisale, der fleksibelt kan anvendes til særudstillinger, konference, forsamling og møder

Proces til nu
• I 2007 besluttede byrådet, at der skulle arbejdes videre med planer for realisering af det histo-riske museum ved udbygning af det eksisterende bymuseum Møntergården.
• I 2008 bevilgede A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål 45 millioner kr. til projektet
• I 2009 udskrev By- og Kulturudvalget i Odense Kommune en arkitektkonkurrence efter forud-gående prækvalifikation
• Samme år kunne arkitekterne Maali & Lalanda udpeges som vindere af konkurrencen.
• I 2010 er der foretaget arkæologiske undersøgelser af byggegrunden.
• I 2010 er lokalplan for området udarbejdet på grundlag af arkitektkonkurrencens vinderforslag
• Arbejdet med at udvikle og tilrettelægge udstillingerne, som bygningens skal rumme startede.
• Sideløbende er byggeriet detailprojekteret og udbudt i licitation i 2010
• Januar 2011 blev der afholdt licitation
• I marts 2011 frigav byrådet anlægsbevillingen, så byggeriet nu kan starte.

Det videre forløb
• Byggeriet starter i uge 12 og afsluttes forventes afsluttet i foråret 2012.
• Tilrettelæggelsen og detailprojekteringen af udstillingerne pågår til foråret 2012
• Fra byggeriets færdiggørelse og frem til efteråret 2012 opbygges udstillingen fysisk i udstil-lingssalene.
• Efteråret 2012 forventes den nye bygning og udstillinger indviet.

Areal, budget, finansiering
• Den ny udstillingsbygning til Møntergården omfatter bruttoetageareal på i alt 2.360 m². Dertil kommer anlæg af de nære udearealer.
• Projektet er finansieret med en bevilling fra Odense Kommune på 30 mio. kr. og tilsagn om økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal på 49 mio. kr.
• Udstillingerne realiseres med støtte fra Augustinus Fonden på 15 mio. kr.

Hvem?
• Bygherrerådgivning: Byggerådgivning, Odense Kommune v/ Vagn Nielsen
• Totalrådgiver og arkitekt: Maali & Lalanda A/S
• Ingeniører: Ingeniørfirmaet Beregner Gruppen i Odense, Ingeniør T. Quistorff Sørensen, Con-sel.
• Jord- og betonarbejder samt udvendige belægninger: Jorton A/S
• Stål- og smedearbejdet: DS-SM A/S
• Murer-og klinkearbejdet: Jorton A/S
• Tømrer, snedker, glas og tagdækningsarbejdet: Thode A/S
• VVS-arbejdet: GK-Danmark A/S
• El- og svagsstrøminstallationer: Lindpro A/S
• Ventilation: GK-Danmark A/S
• Malerarbejde: Stenløse Malerforretning
• Elevatorer: Thyssen Krupp Elevatorer A/S
• Udstillingsarkitekt: Kvorning A/S

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer