Torben Grøngaard Jeppesen CV

Museumsdirektør ved Odense Bys Museer, adjungeret professor ved Syddansk Universitet

 CV for

Torben Grøngaard Jeppesen, museumsdirektør ved Odense Bys Museer, adj. professor ved Syddansk Universitet, dr. phil.

Cand. mag. i historie og nordisk arkæologi fra Aarhus, Københavns og Odense universiteter januar 1977. Fra februar 1977-1982 ansat som videnskabelig assistent ved Fyens Stiftsmuseum med ansvar for arkæologiske udgravninger og leder af forskningsprojektet 'Landsbyens opståen og udvikling'. 1980-81 tillige ekstern lektor ved Odense Universitet.

Februar 1977 indskrevet som licentiatstuderende på Odense Universitet på projektet 'Landsbyens opståen og udvikling', gennemført i perioden 1977-1980. Projektet finansieredes af flerårig bevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd, Odense Universitets Forskningsfond, Odense Kommune m.fl. I 1980 tre måneders forskningsophold ved Christian-Albrechts-Universität, Kiel. Rejse- og ophold betalt af særbevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd. I 1981 erhvervet licentiatgraden ved Odense Universitet på afhandlingen Middelalderlandsbyens opståen. Kontinuitet og brud i den fynske agrarbebyggelse mellem yngre jernalder og tidlig middelalder. Udgivet i bogform 1981.

Fra 1982-1989 ansat som ledende museumsinspektør ved frilandsmuseet Den Fynske Landsby. I denne periode gennemførtes projektet 'Fynske gårde 1850-1925', der omfattede såvel en detaljeret arkivalsk undersøgelse som feltstudier af over 1.000 gårdanlæg. Projektet gennemførtes i perioden 1985-1989 og finansieredes af Carlsbergfondet. Resultater fra projektet er publiceret i artikler og rapporter, herunder af flere af de tilknyttede historikere på projektet.

Fra 1989 ansat som chef for Odense Bys Museer. Ud over ledelse af byens museumsvæsen har TGJ udført en række undersøgelses- og udredningsopgaver for Kulturministeriet.

Siden 1997 arbejdet forskningsmæssigt med den danske udvandring til USA. I 1999 halvt års forskningsorlov med henblik på færdiggørelse af bogen Dannebrog på den amerikanske prærie (dansk og engelsk udgave år 2000). I denne periode to måneders arkivstudier i USA. Tildeltes Julie von Müllens rejselegat (Videnskabernes Selskab).

Gennemført forskningsprojektet 'Danske i USA 1850-2000' i perioden 2001-2004. Projektet finansieredes af Carlsbergfondet og indbefattede omfattende dataregistrering gennemført af 10-12 studenter, en række arkivstudier i USA i 2001-2003 samt et års forskningsophold 2003-2004 ved University of Wisconsin-Madison. I forbindelse med forskningsopholdet tildeltes TGJ forskningsstipendium af Fulbright Kommissionen som Fulbright Visiting Scholar ved Department of Geography, University of Wisconsin-Madison. Forskningsophold og -projekt afsluttedes med afhandlingen Danske i USA 1850-2000. En demografisk, social og kulturgeografisk undersøgelse af de danske immigranter og deres efterkommere, udgivet i 2005.

I efteråret 2008 påbegyndtes forskningsprojektet 'Etniske skandinaver eller kerneamerikanere? Skandinaviske efterkommere i dagens USA'. Projektets formål var at kortlægge og beskrive, hvorledes efterkommerne af danske, svenske og norske immigranter klarer sig, og hvorvidt der stadig kan spores træk tilbage til deres skandinaviske herkomst i deres levevis, uddannelse, erhverv, bosættelse, ægteskab, politiske holdninger, religiøse tilknytning og holdningsmæssige værdier. I forbindelse med projektet har TGJ haft flere rejser til USA i 2009-2011 med henblik på dataindsamling, interviews blandt efterkommere og præsentation af projektet ved konferencer. Projektet støttedes af bl.a. Augustinus Fonden og A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. I 2010 udkom resultaterne i bogform: Skandinaviske efterkommere i USA i dansk og engelsk udgave.

TGJ har i november 2015 indleveret den publicerede afhandling Danske i USA 1850-2000. En demografisk, social og kulturgeografisk undersøgelse af de danske immigranter og deres efterkommere samt afhandlingen Fra skandinavisk immigrant til amerikaner. Teori og empiri om assimileringen i det amerikanske samfund (endnu upubliceret) til det Humanistiske Fakultet ved Syddansk Universitet med henblik på bedømmelse i forhold til doktordisputats. Doktordisputatsen forsvaret den 16. juni 2017, hvorefter TGJ tildeltes den højeste akademiske grad: dr.phil.

I forbindelse med udforskningen af danske immigranter i USA har TGJ holdt en række forelæsninger ved skandinaviske og amerikanske universiteter, deltaget med indlæg ved adskillige konferencer internationale konferencer og holdt et meget stort antal foredrag i Danmark foruden medvirken i TV- og radioudsendelser.

TGJ forestår Odense Bys Museers store internationale program, som gennemføres i tæt samarbejde med det danske Udenrigsministerium, det danske Kulturministerium samt en række landes nationale eller regionale regeringer, store kulturinstitutioner m.fl. Hovedparten af disse internationale aktiviteter er knyttet til formidling af H.C. Andersen og Carl Nielsen. Fra den lange række af aktiviteter og udstillinger kan nævnes følgende eksempler: Carl Nielsen Violinkonkurrence i New York 1999, Carl Nielsen-festival i Birmingham 2001, Musikfestival Bregenz 2005, Carl Nielsen-fejring i 2015 i London, Stockholm, Berlin m.fl. lande, H.C. Andersen-udstillinger i Mexico City, Washington DC, Beijing, Tokyo, Rom, St. Petersborg og i 2014-15 i Beijing, Xi'an, Hangzhou, Nanjing, Ningxia, Guangzhou, og fra december 2015 i Seoul, Sydkorea. TGJ har været på officiel rundrejse i Kina inviteret personligt af den kinesiske kulturminister som påskønnelse for det tætte kulturelle samarbejde.

TGJ har og har haft en række bestyrelses- og udvalgsposter, f.eks. bestyrelsen for The Danish Immigrant Museum i USA, Museerne i Vordingborg, Klint Fonden, Carl Nielsen 2015, H.C. Andersen Fonden, aftagerpanel for Amerikanske Studier og aftagerpanel for Institut for Kulturvidenskaber. Initiativtager til MASKOT - et samarbejdsforum mellem Syddansk Universitet, Statens Arkiver, Odense Stadsarkiv og Odense Bys Museer for kulturforskning og -formidling. Censor ved Kulturstudier ved Syddansk Universitet.

Udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen og adjungeret professor ved Humanistisk Fakultet, Syddansk Universitet.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer