Vedtægter

 Vedtægter for Odense Bys Museer

CVR-nr. 35209115 (Odense Kommune)

P-nr. 1003315356 (Odense Bys Museer)

I henhold til:
Lov nr. 358 af 8. april 2014, Museumsloven med efterfølgende ændringer.
Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Vedtægterne er gældende fra 1. juli 2014.

 1. Navn og ejerforhold, art og status
  1. Odense Bys Museer ejes og drives af Odense Kommune.
  2. Odense Bys Museer er et statsanerkendt kulturhistorisk museum efter museumsloven.
 2. Formål og ansvarsområde
  1. Odense Bys Museer skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sine ansvarsområder virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

   Odense Bys Museer skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museernes egen forskning som anden forskning baseret på museernes samlinger.
  2. Odense Bys Museers ansvarsområder omfatter arkæologi og nyere tids kulturhistorie herunder mediehistorie, Den Fynske Landsby, digteren H.C. Andersen og komponisten Carl Nielsen.

   Museet har arkæologisk ansvar i følgende kommuner: Assens, Middelfart, Nordfyn og Odense.

   Odense Bys Museer kan efter delegation fra Kulturstyrelsen varetage tilsyn med fredede fortidsminder, stendiger m.m. inden for det fynske område.

   Museets ansvarsområde indenfor nyere tids kulturhistorie er Odense kommune. Museet varetager tillige den lovpligtige kulturarvsforvaltning for nyere tid i Nordfyns Kommune.

   Bygningskultur og kulturlandskabets udvikling er særlige fokusområder.

   Inden for mediehistorie belyser museet produktion og forbrug af medier i Danmark forstået som tilstande og forandringer inden for den grafiske branche, den trykte presse samt de elektroniske medier og digitale medier.

   Museet fungerer som nationalt/internationalt dokumentationscenter for H.C. Andersen og Carl Nielsen og gennem udstillinger, udlån, IT, publikationer m.m. som aktiv formidler internationalt.

   Odense Bys Museers virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområder sker i forståelse med disse.
  3. Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af Odense Bys Museers godkendte ansvarsområder.
  4. Genstande, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.
 3. Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder
  1. Odense Bys Museer er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand.
  2. Odense Bys Museer samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder, og med myndigheder og organisationer, der formidler dansk kultur i ind- og udland.
  3. Odense Bys Museer samarbejder inden for sine ansvarsområder med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.
  4. Odense Bys Museer indberetter løbende sin indsamling (nytilvækst) til Kulturstyrelsens centrale registre.

   Odense Bys Museer skal følge fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinjer fra Kulturstyrelsen.
 4. Odense Bys Museers organisatoriske placering og bestyrelse
  1. Odense Bys Museer er en kommunal institution i By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
  2. Den umiddelbare forvaltning af Odense Bys Museer hører efter styrelsesvedtægten for Odense Kommune under By- og Kulturudvalget.
  3. Bestyrelsen udgøres af By- og Kulturudvalget, der består af 7 medlemmer med rådmanden som formand. Udvalgets arbejdsform og bemyndigelser fremgår af forretningsorden og kompetenceplan for By- og Kulturudvalget.
  4. Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift.

   Odense Bys Museers virksomhed er underlagt den gældende museumslov og lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser.
 5. Ledelse og øvrigt personale
  1. Odense Bys Museer skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museernes størrelse, økonomi og ansvarsområde.
  2. Odense Kommune skal ansætte en leder til at forestå Odense Bys Museers daglige drift.
  3. Odense Bys Museer skal have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområder.
  4. Odense Bys Museers leder har inden for det af Odense Byråd godkendte budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for institutionens samlede virksomhed.
  5. Det påhviler By- og Kulturudvalget at holde Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af Odense Bys Museer.

   Odense Bys Museers leder ansætter og afskediger museets øvrige personale. Ansættelse, efteruddannelse m.m. sker efter de for Odense Kommune gældende retningslinjer.
 6. Adresse
  1. Odense Bys Museer
   Overgade 48
   5000 Odense C
 7. Budget, regnskab, beretning og revision
  1. Odense Bys Museers regnskabsår følger Odense Kommunes, dvs. kalenderåret.
  2. Odense Bys Museers leder udarbejder budget for det kommende regnskabsår. Budgettet godkendes i forbindelse med Odense Kommunes budgetbehandling. I øvrigt følges Odense Kommunes almindelige budgetprocedure.
  3. Odense Bys Museer sender det godkendte budget til Kulturstyrelsen inden regnskabsårets begyndelse.
  4. Odense Bys Museer udarbejder hvert år en virksomhedsplan, som forelægges til orientering for By- og Kulturudvalget. Planen præsenterer de overordnede mål for Odense Bys Museer, strategier for de fem museumssøjler, samt hvorledes museet understøtter Odense Kommunes kulturpolitik samt andre relevante strategier.
  5. Odense Bys Museers regnskab er en del af Odense Kommunes samlede regnskab og udføres i overensstemmelse med regler og retningslinjer for Odense Kommune samt for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
  6. Odense Bys Museers leder er ansvarlig for forvaltningen af Odense Bys Museers indtægter og udgifter. Den økonomiske forvaltning sker efter Odense Kommunes regler for disposition, anvisning og regnskab.
  7. Regnskabet skal være påtegnet af bestyrelsen (By- og Kulturudvalget), Odense Bys Museers leder og af Odense Kommunes revisionsfirma.

   Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt tilhørende bekendtgørelse.
  8. Odense Bys Museers leder skal i forbindelse med årsafslutningen udarbejde en ledelsesberetning.
  9. Odense Bys Museer indsender årligt årsregnskab og ledelsesberetning til Kulturstyrelsen inden 31. september det efterfølgende år.
  10. Revision udføres af Odense Kommunes revisionsfirma.
 8. Bevaring, sikring, udskillelse og kassation m.v.
  1. Odense Bys Museer skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.
  2. Udskillelse (herunder kassation) af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Kulturstyrelsen.
  3. Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter godkendelse fra Kulturstyrelsen.
  4. Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden Kulturstyrelsens godkendelse.
  5. Odense Bys Museer skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, vand, tyveri og hærværk.
  6. Skade på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Kulturstyrelsen.
 9. Åbningstider og adgangsvilkår
  1. Odense Bys Museers udstillinger skal være tilgængelige for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museernes størrelse.
  2. Ud over museernes udstillinger er deres samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentligt tilgængelige efter forudgående aftale.
  3. Hvor hensynet til museernes meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. imidlertid undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug jf. offentlighedslov, forvaltningslov, persondatalov m.m.
 10. Åbenhed of offentlighed
  1. Museets vedtægter, virksomhedsplaner, årsrapporter og ledelsesberetninger skal være let tilgængelige for offentligheden via museets hjemmeside.
 11. Vedtægtsgodkendelse og tilsyn
  1. Odense Bys Museers vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af By- og Kulturudvalget.
  2. Odense Bys Museers ansvarsområder såvel som ændringer heri skal godkendes af Kulturstyrelsen.
  3. Odense Bys Museers virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturstyrelsen.
  4. Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i museumsbekendtgørelsen.
 12. Fusion og ophør
  1. Hvis museet planlægger at fusionere eller at spaltes, skal Kulturstyrelsen orienteres herom.
  2. Såfremt Odense Bys Museer må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med Odense Byråd, hvorledes der skal forholdes med hensyn til museernes samlinger.
  3. Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser.
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer