Er du landmand eller skovbruger?

De følgende oplysninger er rettet mod dig som er landmand eller skovbruger. Herunder kan du læse om hvordan du skal forholde dig, hvis du støder på fortidsminder under jordarbejdet, eller har planer om at bygge eller ændre jordbehandling. Desuden kan du se, hvem der betaler for arkæologens arbejde.

Er du stødt på fortidsminder?
Hvis en lodsejer ved jordarbejde i forbindelse med normal, dvs. uændret landbrugs- eller skovdrift, støder på fortidsminder, er det ikke lodsejer, der skal betale for de eventuelle efterfølgende arkæologiske undersøgelser. Det er derimod Kulturarvsstyrelsen, der betaler. Det er endvidere muligt at få erstatning for tab af afgrøde som følge af en arkæologisk udgravning. Du er altid forpligtet til at meddele museet, hvis du støder på fortidsminder.

Hvad så ved skovrejsning?
Ved skovrejsning vil der normalt ikke være udgifter for lodsejeren, da en arkæologisk udgravning meget sjældent vil være aktuel. Hvis udgifter forekommer i forbindelse med udgravning, kan de maksimalt udgøre 5% af anlægsomkostningerne for lodsejeren. Man kan blive bedt om at ændre
lidt i oprindelige planer, så "arkæologisk interessante" områder friholdes for jordbehandling.

Skal der bygges stalde eller lignende?
Hvis du skal bygge eller lave anlægsarbejde, så gælder de almindelige regler for bygge- og anlægsarbejde. Se derfor under "Skal du bygge?"

Overvejer du at foretage en ændring af jordbehandlingen, eksempelvis fra almindelig pløjning til dybdepløjning?
Dybdepløjning er meget ødelæggende for fortidsminder i jorden, det kan derfor anbefales at bede museet om en udtalelse og eventuelt få lavet en forundersøgelse inden den ændrede jordbehandling tages i brug. Udgifterne til forundersøgelse, udtalelse samt en eventuel udgravning betales af Kulturarvsstyrelsen eller museet, med mindre der er tale om dybdepløjning i forbindelse med juletræer el. lign. Ved sådanne tilfælde er det den, der iværksætter pløjningen, der skal betale såvel forundersøgelse som egentlig arkæologisk undersøgelse.

Hvem betaler?

  • Museet betaler for forundersøgelser, udtalelser og egentlige arkæologiske undersøgelser afledt af almindelig landbrugsdrift.
  • Ved skovrejsning kan lodsejer blive pålagt at betale et beløb, der maksimalt må udgøre 5% af anlægsomkostningerne.
  • I forbindelse med dybdepløjning betaler Kulturarvsstyrelsen. Undtaget herfra er dog tilfælde, hvor du dybdepløjer forud for plantning af juletræer eller lignende.

Museet er gerne behjælpelig med besvarelse af yderligere spørgsmål på 6551 4601. Man kan også henvende sig skriftligt på museum@odense.dk
Er der tvivlsspørgsmål afgøres disse af Kulturarvsstyrelsen tlf. 72 26 51 00.

Denne tekst er blevet til på baggrund af den gældende museumslov nr. 473 af 7. juni 2001, kap. 8. Hele loven Hele loven kan læses under afsnittet "Museumsloven". Vi henviser endvidere til Kulturministeriets egen pjece "Sikring af fortidsminder".

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer