Skal du bygge?

Herunder kan du læse nærmere om hvilke ting du skal tage højde for, inden du skal bygge. Du kan få forklaret hvad en forundersøgelse er- og hvilke fordele der er forbundet med denne. Desuden kan du se, hvem der betaler for arkæologens arbejde.

Kommunerne skal, når de giver en byggetilladelse, underrette museet om tilladelsen. Museet undersøger herefter, om der allerede er registreret fortidsminder på det berørte areal. Du kan også selv bede museet om en udtalelse, om der findes fortidsminder på arealet. Hvis det ikke er nok at foretage en arkivalsk kontrol for at komme med et fornuftigt skøn, kan museet foreslå, at der bliver udført en forundersøgelse. Det er bygherrens, altså din beslutning, om en forundersøgelse skal foretages.

Hvorfor vælge at få foretaget en forundersøgelse?
En forundersøgelse eller udtalelse kan ses som en forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske undersøgelser.

  • Du får på et tidligt tidspunkt en vurdering af risikoen for, om der findes fortidsminder på grunden.
  • Du får samtidig et overslag over omkostningerne ved eventuelle arkæologiske undersøgelser.
  • Du kan på forhånd tage højde for ekstra tidsforbrug som følge af eventuelle arkæologiske undersøgelser.
  • Forundersøgelsen kan give dig mulighed for at tilrettelægge arbejdet, så eventuelle udgifter til arkæologiske undersøgelser undgås eller mindskes. I nogle tilfælde vil det nemlig være muligt at flytte byggeriet, så det ikke berører eventuelle fortidsminder.
  • Hvis museet i en udtalelse eller efter en forundersøgelse har sagt god for, at der kan bygges på det berørte areal, og der alligevel dukker fortidsminder op, er det museet eller Kulturarvsstyrelsen, der betaler for de nødvendige undersøgelser.

 

Hvem betaler?
Forundersøgelsen:
Retningsgivende men afhængig af skøn fra sag til sag er grænsen for egenbetaling af en forundersøgelse sat omkring 5000 m2 eller hvis grunden indgår som en del af en større udstykning.

  • Hvis det berørte areal er under 5000 m2, er det almindeligvis (men ikke altid) museet, der betaler forundersøgelsen.
  • Hvis arealet er større, eller hvis byggegrunden befinder sig i en middelalderlig bykerne, som det kan være tilfældet i de fynske købstæder, er det almindeligvis bygherren selv, der skal betale.

Hvis der dukker fortidsminder op ved en forundersøgelse kan du vælge at ændre eller flytte projektet væk fra fortidsminderne, så de ikke berøres og en arkæologisk undersøgelse kan undgås. Du kan også vælge at lade fortidsminderne undersøge.

Undersøgelsen:

  • Det er bygherren, der skal betale for den egentlige undersøgelse. Museet kan efter forundersøgelserne oplyse dig om, hvor meget en undersøgelse vil koste.
  • Kulturarvsstyrelsen betaler for undersøgelsen, hvis arealet af museet er erklæret "fortidsmindefrit" og der alligevel dukker fortidsminder op.

 

Hvis forundersøgelse fravælges?
Hvis man ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet om en udtalelse eller forundersøgelse, og der dukker fortidsminder op, skal arbejdet standses øjeblikkeligt, og museet skal underrettes på tlf. 6551 4601. Overholdes dette ikke, kan det medføre politianmeldelse.

Museet er gerne behjælpelig med besvarelse af yderligere spørgsmål på 6551 4601. Man kan også henvende sig skriftligt på museum@odense.dk Er der tvivlsspørgsmål afgøres disse af Kulturarvsstyrelsen tlf. 72 26 51 00. www.kuas.dk

Denne tekst er blevet til på baggrund af den gældende museumslov nr. 473 af 7. juni 2001. Hele loven kan læses under afsnittet "Museumsloven". Vi henviser endvidere til Kulturministeriets egen pjece "Sikring af fortidsminder".

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer