Fredede fortidsminder

Odense Bys Museer fører tilsyn med fortidsminderne på Fyn og de omkringliggende øer.

Hvad er et fredet fortidsminde?

Skibssætningen ved Glavendrup

Fredede fortidsminder er høje, dysser, jættestuer, voldsteder, kors, milepæle, vildtbanesten, ødekirkegårde, forsvarsanlæg, runesten, ruiner m.m. Alle denne type af fortidsminder er umiddelbart fredede.
Sagnsten, mindesmærker, krigergrave og agerspor kan også være fredede,hvis det er meddelt til ejeren. Der er 1050 fredede fortidsminder på Fyn og Øer.

Hvorfor er fortidsminderne fredede?
Alle synlige fortidsminder blev fredet i 1937. Før dette tidspunkt var kun nogle få fortidsminder blevet fredet ved frivillige aftaler med ejerne. Hundreder af fortidsminder var inden da forsvundet p.g.a den stærke effektivisering i landsbruget.

Fortidsminderne er fredet, fordi de er en vigtig del af den danske kulturarv. Høje, dysser, jættestuer, skibssætninger, og runesten fortæller om måden at begrave og mindes de afdøde i forskellige perioder i oldtiden. Forsvarsanlæg og voldsteder fortæller om behovet for at beskytte liv og ejendom i ufredstider. Alle fortidsminder indeholder viden om fortidens mennesker og deres  levevis. Fortidsminderne er også vigtige og smukke elementer i det fynske landskab og med til at fortælle landskabets lange og spændende udviklingshistorie.

Hvor kan jeg se fortidsminderne?
På en rask spadseretur er det altid en oplevelse at komme forbi et eller flere fortidsminder. De fleste fortidsminder ligger på privatejede marker eller i skov. Det er kun tilladt at færdes på befæstede stier og veje og på ikke dyrkede marker i det åbne land.

Der er derfor indgået aftaler mellem kommunerne og lodsejerne om adgang til udvalgte fortidsminder. Se efter det blåhvide Johanneskors for seværdighed. Ønsker du at se andre fortidsminder skal du kontakte lodsejerne.

Det er ikke tilladt at anvende metaldetektorer på fredede fortidsminder.
Du kan læse mere i Karsten Kjer Michaelsen, Fortidsminder på Fyn - fantasiens trædesten, Odense Bys Museer 2003.


Hvem passer fortidsminderne?

Vi har alle et stort ansvar for at bevare fortidsminderne. Hærværk af enhver art er ikke tilladt. Ejere af fortidsminder har en særlig forpligtigelse til at værne om dem ved ikke at plante, grave, dyrke eller pløje tæt på dem. Opvækst på fortidsminderne kan skade dem på længere sigt, derfor er det bedst at holde dem ryddet. Alle de fynske kommuner har valgt at pleje og formidle udvalgte fortidsminder som offentligheden har adgang til.  

Tilsynet
Fortidsminderne er fredet efter museumslovens bestemmelser. Kulturarvsstyrelsen er myndighed i alle sager, der vedrører fredede fortidsminder. Odense Bys Museer fører på vegne af Kulturarvsstyrelsen tilsyn med alle fredede fortidsminder på Fyn og Øer. Målet er at alle fortidsminder skal være besigtiget inden for 5 år.

Tilsynet har til formål at beskytte fortidsminderne mod indgreb som tilplantning, anlæg, bebyggelse, afgravning, dyrkning m.m. Inden for en afstand af 2 meter fra fortidsmindet må der ikke plantes, jordbearbejdes og gødskes.

Eventuelle henvendelser vedrørende tilsynet sker til Odense Bys Museer Tilsynsfører er museumsinspektør Michael Borre Lundø, e-mail milj@odense.dk eller tlf. 21155038

Har du et fredet fortidsminde på din ejendom?
Hvis du har et fredet fortidsminde på din ejendom bør du kende de love og bestemmelser, der vedrører fortidsmindet.

Du må gerne selv foretage pleje, d.v.s. slå græs og nedskære træer, men vær opmærksom på, at rødder og stød ikke må fjernes.
Du må aldrig grave, fjerne eller flytte sten, plante eller gødske på fortidsmindet.
Omkring fortidsmindet er udlagt en 2 meter beskyttelseszone for at sikre de oldsager og fund der findes her. Inden for 2 meter beskytelseszonen må der ikke jordbearbejdes, plantes eller gødes.

Alle henvendelser vedrørende fredede fortidsminder og museumslovens bestemmelser sker til Kulturarvstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2,1553 København V, tlf. 33745100, www. kulturarv.dk.
Inden for 100 meter fra fortidsmindet må der ikke opstilles skure, tilplantes, foretages terrænændringer m.m. jf. naturbeskyttelseslovens § 18. Dispensation og oplysninger vedrørende 100 meterzoner søges i den kommune, hvor fortidsmindet  ligger.

Maleri af stendyssen Rolfshøj ved Rolsted
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer