Beskyttede sten- og jorddiger

Odense Bys Museer fører tilsyn med de beskyttede diger på Fyn og de omkringliggende øer.

Der føres ikke løbende tilsyn med de bskyttede diger, på samme måde, som det sker med de fredede fortidsminder. I stedet foretager odense Bys Museer et ad hoc tilsyn, når et dige skal kulturhistorisk vurderes samt i tilfælde af lovovertrædelser.

Hvad er et dige?
Et dige er en menneskeskabt vold af sten, jord eller tang. Digerne er lavet for at danne skel mellem mellem sogne, ejerlav, marker og  ejendomme eller for at holde kreaturer ude fra dyrkede arealer.

Stendige

Digerne giver det fynske landskab karakter. På herregårdene findes de majestætiske stendiger, og overalt i landskabet findes de bugtede diger, der er de ældste diger fra middelalderen, eller snorlige diger fra udskiftningen omkring år 1800.
Bevoksningen på digerne er forskellig fra egn til egn. På Hindsholm og Nordfyn er det de stynede piletræer, der dominerer, på Sydfyn syrener, på Vestfyn hvidtjørn, men slåen, hæg og vild æble er også almindelig på digerne.

Hvor gamle er digerne?
Digerne, der omgiver gårdene i en landsby, bevarede vangeskel og ejerlavsdiger er anlagt i middelalderen (de bugtede diger). Udskiftningens diger (de lige diger) er anlagt omkring år 1800. Udskiftningstidens diger blev ofte anlagt med en grøft langs diget. Disse grøfter er nu næsten alle fyldt op og der er pløjet helt tæt til diget.

Hvilke diger er beskyttede?
1. Stendiger
2. Offentligt ejede diger
3. Diger på eller omkring beskyttede naturtyper som overdrev, enge og moser
4. Diger angivet med digesignatur på det senest reviderede kort 1:25.000 fra Kort- og Matrikelstyrelsen fra før 1992.

Ovenstående diger er beskyttede af museumslovens § 29 a stk. 1.
Digerne blev generelt beskyttet ved lov i 1992.

Hvorfor er digerne beskyttede?
Digerne er beskyttede af tre grunde
• De er vigtige landskabselementer, der giver landskabet karakter.
• Digerne fortæller om tidligere tiders besiddelsforhold, landsbystrukturer og dyrkningsformer.
• Digerne er levested for truede planter og dyr.

Er der beskyttede diger på din ejendom?
Hvis der er beskyttede diger på din ejendom, bør du vide noget om den lovgivning, der omfatter digerne.
Bevoksningen på digerne er ikke beskyttet. Bevoksningen må gerne beskyttes, men rødder og stød må ikke rives op.
Digerne må ikke sprøjtes.

Hvis du ønsker at foretage en ændring, gennemkørsel eller lignende i et beskyttet dige, skal du søge din kommune herom. Der gives yderst sjældent tilladelse til at fjerne hele digestrækninger.

Du kan se hvor der er beskyttede diger på www.grundkortfyn.dk eller www.arealinfo.dk.
Vær opmærksom på at kortet (de røde linier) er vejledende. Er du i tvivl, så kontakt Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, tlf.33745100, eller din kommune.
Er der fredede, d.v.s. tinglyste diger på din ejendom, skal du kontakte Miljøcenter Odense, der er kontakt til Fredningsnævnet tlf. 72544500.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer