Genstandssamlingen

 

Landbrugshistorie

Hjulplov

Odense Bys Museers samlinger indeholder et stort antal genstande til belysning af den fynske landbrugshistorie. Samlingen indeholder landbrugsredskaber såvel som genstande til belysning af landhåndværk og dagligt liv på landet (husgeråd mv.) frem til ca. 1920.
Museet er desuden i besiddelse af en stor samling bondetekstiler fra tiden frem til ca. 1900. Samlingen rummer mange 1800-tals landlige dragter fra Odense, men også det øvrige Fyn og øerne er repræsenteret.

Landbrugshistoriens bygningsmasse er velrepræsenteret i Den Fynske Landsby for så vidt angår fynske landbygninger fra tiden frem til anden halvdel af 1800-tallet (bindingsværksbygningerne). Andelsperioden med grundmuret byggeri frem til ca. 1960 er endnu ikke på museum.

Byhistorie
På det byhistoriske område har Odense Bys Museer store samlinger inden for lavsvæsen og håndværk. Det drejer sig både om genstande, der knyttede sig til lavsorganiseringen og de hermed forbundne traditioner, og ikke mindst om håndværktøj. Der er en bred repræsentation af næsten alle slags gængs håndværktøj fra 16-1700-årene og frem til og med 1800-tallet.

Lavslade

Også finere borgerligt indbo i form af sølvtøj, service, møbler med videre er velrepræsenteret i samlingerne.
Genstande knyttet til byens mere ydmyge sociale miljøer er ikke i nær samme omfang indsamlet eller har overhovedet været bevaret frem til nutiden og dermed været tilgængelige for indsamling.

 

Industrialiseringen
For 1800-tallet og 1900-tallet er museets samlinger præget af store mangler set i forhold til de væsentlige træk af byens og det lokale samfunds udvikling. Også for denne periode er det overvejende det traditionelle håndværk, som er repræsenteret i genstandssamlingerne, mens de industrielle produktionsmiljøer,som kendetegnede denne periode stort set ikke er indsamlet. Det gælder hverken som enkeltgenstande (fx dampmaskiner, drejebænke, arbejdsmaskiner og andre industrielle produktionsmidler, ny byteknologi på områder hvor Odense var fremtrædende osv.) eller som miljøer (fx et helt maskinværksted, en typisk detailbutik, et arbejderhjem, et industriborgerhjem osv.).

Thrigemotor, ca. 1900

De senere år har vi forsøgt at råde bod på dette, og har blandt andet hjemtaget et større antal genstande relateret til Thomas B. Thriges virke i Odense i de første årtier af 1900-tallet.

Den nyeste tid
For nyeste tid, her forstået som perioden efter den klassiske industrialisering, det vil sige efterkrigstidens Odense, er indsamling af genstande problematisk. Mange varer og produkter var præget af massefremstilling og derfor ensartede i store dele af Vesteuropa.
Odense Bys Museer indsamler særligt repræsentative genstande fra efterkrigstiden, men lægger så vidt muligt vægt på at hjemtage samlede, repræsentative miljøer, fx et komplet møbleret typisk Odense-parcelhushjem fra de sene 50'erne eller 1960-70'erne. Men da genstandsmængden er så omfattende for de seneste tiår, og da der ofte er tale om genstande, som langt fra er unika, må museet i hvert tilfælde foretage en nøje vurdering af de tilbudte genstande inden eventuel indlemmelse i museets samlinger.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer